ABOUT

ความเป็นมาของเอกโอฬาร ในปีพ.ศ.2529 ได้เปิด ศูนย์บริการยางรถยนต์ภายใต้ชื่อ "เอกโอฬารยางทอง(1993)" จากนั้นได้มีการ พัฒนามาอย่างสม่ำเสมอโดยมุ่งเน้น การให้บริการด้านยางอย่างมืออาชีพจนถึงปัจจุบัน